ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Ίδρυση εταιρειών
 • Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών  εταιρειών
 • Κατάρτιση ή επισκόπηση συμβάσεων
 • Επιλογή εταιρικών σχημάτων
 • Αναδιαρθρώσεις, αποσχίσεις, διασπάσεις, εξαγορές, συγχωνεύσεις, μετατροπές, απορροφήσεις εταιρειών
 • Δικαιώματα και αμοιβές
 • Ανακοπές – προσφυγές
 • Πτώχευση εταιρειών – Άρθρο 99
 • Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικού και συμφωνητικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων
 • Σύνταξη πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων
 • Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή αυτών στο ΓΕΜΗ