ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ

  • Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου
  • Διαγνωστικός έλεγχος για τη σωστή λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με τεκμηριωμένη έκθεση
  • Κατάρτιση προϋπολογιστικών και οικονομικών εκθέσεων
  • Μελέτες βιωσιμότητας
  • Εφαρμογή Διεθνών λογιστικών προτύπων
  • Business plans
  • Έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
  • Έλεγχοι βραχυχρόνιων οικονομικών καταστάσεων